1. Úvod

Spoločnosť Tailor Made s. r. o., so sídlom na adrese Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava , IČO: 46 124 284, DIČ: 2023 2423 53 , IČ DPH: SK 2023 2423 53, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 72265/B, (ďalej ako „Tailor Made“ alebo „my“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť Tailor Made zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne tailormade.sk („naša webová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako vaše osobné údaje chránime,
 • aké máte práva,
 • ako môžete vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.

Spoločnosť Tailor Made vystupuje pri spracúvaní osobných údajov svojich zamestnancov, klientov, zákazníkov alebo obchodných partnerov (ďalej len „dotknutá osoba“) ako prevádzkovateľ informačných systémov (ďalej len „IS“).

 • Identifikačné číslo oznámenia „IS E-shop“ na Úrade na ochranu osobných údajov SR: 2017469.
 • Identifikačné číslo oznámenia „IS Marketing“ na Úrade na ochranu osobných údajov SR: 2017468.

2. Aké údaje spoločnosť Tailor Made zhromažďuje

Keď na našej webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“ alebo „Objednávkový formulár“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, e-mail, názov firmy a fakturačné údaje, dodaciu adresu, mobil/telefón. Keď sa rozhodnete objednať si naše produkty, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

Spoločnosť Tailor Made spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

3. Prečo spoločnosť Tailor Made zhromažďuje údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 • poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali,
 • registrácie a udelenia prístupu k vášmu účtu,
 • optimalizácie a rozšírenia našich služieb, ktoré vám poskytujeme,
 • platby za služby,
 • ochrany oprávnených záujmov našich aktív alebo záujmov našich ďalších zákazníkov,
 • analýzy návštev na našej webovej stránke,
 • priameho marketingu.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Tailor Made nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Spoločnosť Tailor Made spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak:

a)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby,

b)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

c)  predmetom spracúvania sú výlučne titul, meno, priezvisko a adresa dotknutej osoby bez možnosti priradiť k nim ďalšie jej osobné údaje a ich využitie je určené výhradne pre potreby prevádzkovateľa v poštovom styku s dotknutou osobou a evidencie týchto údajov,

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, pričom to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona.

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov spoločnosti na účely potrebné pre poskytovanie služieb alebo napĺňanie zákonných povinností je spoločnosť oprávnená upozorniť dotknutú osobu s možnými následkami neposkytnutia osobných údajov.

Dotknuté osoby súhlasia s tým aby spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov poverila takýmto spracúvaním sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje v mene spoločnosti. Po skončení účelu spracúvania osobných údajov spoločnosť tieto zákonne získané osobné údaje dotknutých osôb zlikviduje v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a v súlade s interným predpisom spoločnosti.

4. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

4.1 Cookies

Naša webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania nášho webu, ako napríklad vašu IP adresa a nastavenie prehliadača. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našej webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej webovej stránky, odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s tým, že určité funkcie našej webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

 • základné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre poskytnutie prístupu na naše webové stránky;
 • funkčné súbory cookies, ktoré sú rozhodujúce pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú tieto cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne);
 • súbory cookies na zacielenie, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby boli reklamy pre návštevníkov našich webových stránok relevantnejšie.

Vaše informácie môžeme využiť na remarketing. Remarketing je spôsob, ako sa môžeme spojiť s návštevníkmi našej webovej stránky na základe predchádzajúcich interakcií s našou webovou stránkou. Tailor Made môže spolupracovať s dodávateľmi marketingových služieb, ktorí nám spravujú remarketingové kampane. V dôsledku toho môžu dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, zobrazovať reklamy našej spoločnosti na iných webových stránkach. Dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke. Všetky zhromaždené informácie sa používajú iba na účely remarketingu a nebudú použité na žiadne iné účely.

Ak si neželáte zobrazovať prispôsobené reklamy v reklamnej sieti Google (Google Display Network), alebo chcete zistiť viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré zhromažďuje, navštívte stránku http://www.google.com/privacy_ads.html.

Podrobnejšie informácie o súboroch cookies, ktoré spracúvame, nájdete v sekcii Zásady používania súborov cookies.

4.2 Google Analytics

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/. Upozorňujeme, že na našej webovej stránke bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie vašej IP adresy „anonymizeIp“, aby sa zaručila anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

4.3 Reklamné a iné systémy

Tailor Made používa reklamné systémy (napríklad Google AdWords, Googly Dynamic Remarketing, Facebook Pixel, GA Audiences), ktoré zhromažďujú súbory cookies tretích strán na našej webovej stránke. Súbory cookies zhromaždené týmito reklamnými systémami budú používané tretími stranami na účely reklamy.

Naša webová stránka používa remarketingové služby Google AdWords na inzerovanie špecifického obsahu, výhradne na účely reklamy prostredníctvom internetu, najmä v reklamnej sieti Google, YouTube a Facebook. Google AdWords Remarketing nám umožňuje prispôsobiť obsah inzercie tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Remarketingové kampane našej spoločnosti sa vám budú zobrazovať jedine v prípade, že ste nám k tomu dali súhlas na našej webovej stránke prostredníctvom súhlasu s používaním súborov cookies.

Tailor Made používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookies na nasledujúce účely: Správca značiek Google GTM (na správu značiek HTML/JS). Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Viac informácií nájdete v bode 4.1 tohto dokumentu.

4.4 Pluginy pre sociálne siete

Tailor Made používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook, Instagram, LinkedIn). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.

Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook /Linkedin/Instagram do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu webovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook /Linkedin/Instagram dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke.

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

Používame nasledujúce pluginy:

5. Sprostredkovatelia

Spoločnosť neposkytuje Vaše osobné údaje tretím osobám v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov a za účelom ich zhromažďovania, v rozpore s Vašimi záujmami alebo pokynmi, a tretej osobe sú poskytované len v rámci uvedeného vyššie uvedeného účelu.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ohrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb len v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

6. Priamy marketing

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť odhlásiť sa z odberu personalizovaných správ môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov.

Podmienky udelenia súhlasu na zasielanie personalizovaných správ:

 • svoj súhlas máte právo kedykoľvek odobrať,
 • e-mail od nás dostanete maximálne dvakrát za mesiac,
 • váš e-mail si v databáze uložíme na maximálne 5 rokov,
 • váš e-mail nevyužijeme na žiadne iné účely a neposkytneme ho tretím stranám.

7. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje spracúvame, prípadne žiadať kópiu vašich osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie k spracovaniu osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie vašich osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovaní o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy Správcu (Tailor Made s. r. o.) neprevažujú nad ochranou vášho súkromia,
 • namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú spracúvané na účely priameho marketingu bez vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak chcete uplatniť akékoľvek práva uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo v prípade otázok alebo pripomienok týkajúcich sa používania a spracovávania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na gdpr@tailormade.sk.

8. Zdieľanie vašich údajov

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako napríklad:

 • s dodávateľmi reklamných služieb,
 • s dodávateľmi webových analytických a optimalizačných služieb.

Všetkých našich aktuálnych partnerov, s ktorými môžeme zdieľať a spracovávať vaše osobné údaje nájdete v sekcii Osobné údaje. S výnimkou predchádzajúcej vety, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

 • keď je spoločnosť Tailor Made povinná poskytnúť osobné údaje zákonom alebo príkazom verejnej moci, alebo
 • ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi.

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • pomocou kryptografie (ak je to potrebné),
 • pomocou hesla (ak je to potrebné) a
 • obmedzením prístupu k vašim údajom (t. j. prístup k vašim osobným údajom je povolený len tým, ktorí sú zamestnanci alebo dodávatelia, pre ktorých je prístup k údajom potrebný).

Spoločnosť Tailor Made sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti Tailor Made, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti Tailor Made. Spoločnosť zabezpečuje, aby sa osobné údaje dotknutých osôb spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli vopred zhromaždené.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe. Takto spracúvané osobné údaje prevádzkovateľ nemôže použiť na podporu opatrení alebo rozhodnutí prijatých proti dotknutej osobe na obmedzenie jej základných práv a slobôd.

9. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie námietky

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom písomnej žiadosti, osobne ústnou formou do zápisnice alebo prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@tailormade.sk. Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

 • účtovať primeraný poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady na vykonanie požadovaných akcií, alebo
 • odmietnuť vašu žiadosť vykonať.

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese gdpr@tailormade.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke www.tailormade.sk dňa 23. 7. 2018. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.